1 Vui lòng nhập Tên Tài Khoản Roblox, Robux Roblox

Để tìm Vui lòng nhập Tên Tài Khoản Roblox, Robux của bạn, hãy truy cập trang hồ sơ tài khoản của bạn và sao chép Vui lòng nhập Tên Tài Khoản Roblox, Robux bằng cách sử dụng nút được cung cấp bên cạnh Vui lòng nhập Tên Tài Khoản Roblox, Robux. (Ví dụ: Westbourne#SEA)

3
Hướng dẫn thanh toán

Bước 1: Xác thực Vui lòng nhập Tên Tài Khoản Roblox, Robux của bạn

Bước 2: Hoàn tất thanh toán

Bước 3: Mở game Roblox và kiểm tra gói ROBUX đã nạp hoặc tương ứng.